Bookmark and Share
01.11.2012 [čtvrtek], kategorie: Pozvánky

Slavíme 150 let od založení Kongregace sester Matky Božího milosrdenství

Slavíme 150 let od založení Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
1. listopadu 1862 Matka Tereza Potocká otevřela ve Varšavě první Dům milosrdenství a založila novou kongregaci...

Letošní rok je pro nás zcela výjimečný, řekli bychom sváteční nebo ještě lépe narozeninový. Před 150 lety totiž začala Kongregace sester Matky Božího milosrdenství existovat. Jistá vdova hraběnka Teresa Potocká žijící ve vyšších společenských kruzích Varšavy se rozhodla z vnuknutí Ducha svatého snížit k těm, kteří se nacházeli na morálním dně. Sama popisuje, jak jí přirozený odpor od těchto lidí vzdaloval. Nicméně Boží povolání je silnější. Navíc nebyla první. Vždyť první prošel tuto cestu nekonečného ponížení za účelem spásy lidských duší sám Kristus. A ten se stal pro matku Potockou i každou sestru nejvyšší inspirací. Několik prvních desetiletí byly řeholní domy otevřeny pro ženy a dívky, které toužily změnit svůj nemorální způsob života. Mnohdy k tomu nenacházely vhodné podmínky doma, nebo už po opakovaných pádech žádné domovy neměly. Tyto osoby především potřebují slyšet a zakoušet pravdu onepochopitelné lásce Boha, „který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3,16). Po uzdravení všech ran ducha i těla se tyto svěřenkyně sester vracely zpět do společnosti, aby vedly důstojný a plnohodnotný život.

Válečná a poválečná léta přinesla změnu formy naplňování našeho poslání. Čas totalitní diktatury nedovoloval sestrám působit ve výchovné oblasti. Nikdo jim však nemohl vzít poklad, kterým byl v těch letech životní příběh a poslání svaté sestry Faustyny (1905 -1938). V něm není dílo milosrdenství striktně vázáno na úzkou skupinu osob přebývajících za zdí kláštera. Ježíš této sestře řekl: "Posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím.“ (Dn. 1588) „Vyvolil jsem tě, abys duším dávala poznat mé veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého milosrdenství." (Dn. 1567)

Nyní jsme tedy dědičky tohoto krásného, velkého, ale i zavazujícího poslání. Chceme nést všem lidem pravdu o tom, že je Bůh má rád. Pro mnohé je srozumitelným jazykem jen zkušenost akceptující naslouchající osoby, mnozí se stávají pouze adresáty našich modliteb. Některým se snažíme věnovat systematicky, jiní se s námi kontaktují za účelem svěření svých modlitebních intencí.

Jubileum 150 let existence je pro nás příležitostí k ohlédnutí zpět a vyjádření velké vděčnosti, jak rovněž k pohledu upřenému k nejasným konturám budoucnosti s obnoveným rozhodnutím nasadit své síly v spolupráci se spasitelným Božím milosrdenstvím.

Součástí oslav byla již 30. června událost požehnání desky s portrétem matky Teresy Potocké v kostele sv. Anny ve Vilanově u Varšavy, tedy v místě, kde zakladatelka Kongregace zemřela. Následovala slavnostní Eucharistie za účasti stovky sester, z toho čtveřice reprezentovala naši komunitu. Odpoledne se sestry přemístily na hřbitov k obnovené kongregační hrobce, aby se v děkovné i prosebné modlitbě spojily s těmi sestrami, které nás předešly do věčnosti. Fotogalerie Vilanov>> Fotogalerie hřbitov >>

Co připravujeme u nás? Výstavu o životě a poslání sester Kongregace, která bude ke shlédnutí ve farním kostele. Prvního listopadu se sejdeme při slavnostní bohoslužbě k díkůčinění za uplynulé období a prosbě o další požehnání, věrnost a rozvoj.

Zveme všechny k účasti na oslavách i k duchovnímu spojení za tímto účelem.