Bookmark and Share
06.04.2016, kategorie: Zprávy ze zahraničí

Evangelium Milosrdenství

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 6.4. 2016

(Lk 3,13-16a.17)

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Po té, co jsme uvažovali o Božím milosrdenství ve Starém zákoně, začneme dnes rozjímat o tom, jak ho naplnil Ježíš. On vyjadřoval, uskutečňoval a komunikoval milosrdenství stále, v každé chvíli svého pozemského života. Na setkáních se zástupy, zvěstováním evangelia, uzdravováním nemocných, sbližováním se s posledními a odpuštěním, které uděloval hříšníkům, zviditelnil Ježíš lásku otevřenou všem, nevyjímaje nikoho! Byl otevřen všem, bez ohraničení. Ryzí, bezplatná a absolutní láska, která vrcholí v oběti na kříži. Ano, evangelium, je opravdu „evangeliem milosrdenství“, protože Ježíš je Milosrdenství!

Všechna čtyři evangelia dosvědčují, že Ježíš, dříve než začal svoji veřejnou službu, rozhodl se přijmout křest od Jana Křtitele (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jan 1,29-34). Tato událost vtiskuje rozhodující směr celému Ježíšovu poslání. Neprezentoval se totiž světu ve skvostném chrámu, a mohl tak učinit. Nenechal kvůli sobě vytrubovat z rohů, a mohl tak učinit. A nepřišel ani v roli soudce, což také mohl. Místo toho se Ježíš po třiceti letech skrytého života v Nazaretu vydal mezi zástupy svého lidu k řece Jordán, kde se postavil do řady spolu s hříšníky. Nestyděl se být tam se všemi, i s hříšníky, aby se dal pokřtít. Již od počátku svojí služby se ukazoval jako Mesiáš, který na sebe bere lidství, pohnut solidaritou a soucitem. Jak říká v nazaretské synagoze Ježíš sám: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně“ (Lk 4,18-19). Všechno, co Ježíš po křtu vykonal, bylo uskutečněním tohoto prvotního plánu: přinést všem Boží lásku, která zachraňuje. Ježíš nepřinesl nenávist, nepřinesl nepřátelství: přinesl nám lásku! Velikou lásku, srdce otevřené všem, nám všem! Lásku, která zachraňuje!

Stal se bližní těm posledním a předává jim Boží milosrdenství, kterým je odpuštění, radost a nový život. Ježíš, Syn poslaný Otcem, je skutečným začátkem doby milosrdenství pro celé lidstvo! Ti co byli přítomni na břehu Jordánu, nechápali okamžitě smysl Ježíšova gesta. Sám Jan Křtitel se Jeho rozhodnutí podivil (srov. Mt 3,14). Nebeský Otec však nikoli a shůry dal zaznít svému hlasu: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“ (Mk 1,11). Otec tak potvrzuje cestu, kterou se vydal Syn jakožto Mesiáš, a Duch svatý se na Něho snáší v podobě holubice. Ježíšovo srdce takříkajíc bije v unisonu se srdcem Otce i Ducha a ukazuje všem lidem, že spása je plodem Božího milosrdenství.

Ještě jasněji můžeme rozjímat o velkém tajemství této lásky, podíváme-li se na ukřižovaného Ježíše. Když umírá nevinný za nás hříšníky, prosí Otce: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lk. 23,34). Na kříži Ježíš podává Otcově milosrdenství hřích světa: hřích všech, moje hříchy, tvoje hříchy, vaše hříchy. Tam na kříži je prezentuje Otci. Spolu s hříchem světa budou smazány všechny naše hříchy. Nic a nikdo nezůstává vyloučen z této Ježíšovy obětní modlitby. Znamená to, že se nemusíme obávat přiznání a vyznání svých hříchů. Kolikrát jen si říkáme: „To je ale hříšník, udělal to a tamto...“ a posuzujeme druhé. A ty? Každý z nás by se měl ptát: „Ano, on je hříšník. A já?“ Všichni jsme hříšníci, ale všem nám bylo odpuštěno a všichni můžeme obdržet odpuštění, které je Božím milosrdenstvím. Nemusíme se tedy bát uznat a vyznat, že jsme hříšníky, protože každý hřích vzal Syn na kříž. Svátost smíření aktualizuje pro každého odpouštějící moc, která pramení v kříži a obnovuje v našem životě milost milosrdenství, kterou nám získal Ježíš! Nemusíme se bát svých ubohostí. Každý z nás má svoje. Moc lásky Ukřižovaného nezná překážek. A toto milosrdenství smazává naše ubohosti.

Drazí, v tomto Svatém roce milosrdenství prosme Boha o milost zakusit moc evangelia, evangelia milosrdenství, které proměňuje, uvádí do Božího srdce, uschopňuje nás, abychom odpouštěli a dívali se na svět dobrotivěji. Přijmeme-li evangelium Ukřižovaného Zmrtvýchvstalého, bude celý náš život utvářen silou Jeho obnovující lásky.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience