Bookmark and Share
19.02.2013, kategorie: Zprávy ze zahraničí

22. únor 1931 - první vize obrazu Božího milosrdenství

22. únor 1931 - první vize obrazu Božího milosrdenství
Před 82 lety měla sestra Faustyna ve své cele vidění, které popsala takto...

"Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženu k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý (...). Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti (Deníček sestry Faustyny, č. 47). Chci, aby ten obraz (...) byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství" (Dn. 49).

Obsah tohoto obrazu tedy velice úzce souvisí s liturgií této neděle. Církev toho dne čte evangelium sv. Jana o tom, jak se zmrtvýchvstalý Kristus ukázal ve večeřadle a ustanovil svátost smíření (Jan 20,19-29). Obraz tedy znázorňuje zmrtvýchvstalého Spasitele, který přináší lidem pokoj skrze odpuštění hříchů za cenu svého utrpení a smrti na kříži. Paprsky krve a vody tryskající ze Srdce (na obraze není vidět) probodeného kopím a jizvy po ranách z ukřižování připomínají události Velkého pátku (Jan 19,17-18.33-37). Obraz Milosrdného Ježíše tedy v sobě spojuje tyto dvě evangelijní události, které nejdokonaleji vypovídají o lásce Boha k člověku.

Charakteristické pro tento obraz Krista jsou dva paprsky. Když byl Pán Ježíš dotázán na jejich význam, vysvětlil: "Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší (...). Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu" (Dn. 299). To, co očišťuje, je svátost křtu a pokání a nejvydatněji je sycena eucharistií tedy tyto dva paprsky znamenají jednak svátosti a všechny milosti Ducha svatého, jehož biblickým symbolem je voda, a také nové příměří Boha s lidmi, uzavřené Kristovou krví.

Obraz Milosrdného Ježíše je často právem nazýván obrazem Božího milosrdenství, neboť právě ve velikonočním Kristově tajemství se nejzřejměji projevila Boží láska k člověku.

Kromě toho, že obraz znázorňuje Boží milosrdenství, plní také úlohu znamení, které má připomínat povinnost křesťanské důvěry v Boha a činné blíženské lásky. V nápise dole na obrazu jsou podle Kristovy vůle slova: "Ježíši, důvěřuji Ti." Tento obraz řekl také Pán Ježíš "má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic platná" (Dn. 742).

Více o obraze (časopis ABM z roku 2007)>>

Více o obraze (polský článek)>>