Bookmark and Share

Výběr modliteb

Před Nejsvětější svátostí

Velebím Tě, Stvořiteli a Pane, skrytý v Nejsvětější svátosti. Velebím Tě za všechna Tvá díla, v nichž nacházím tolik moudrosti, dobroty a milosrdenství. Pane, rozesel jsi tolik krásy po zemi a ona nám vypráví o Tvé kráse, přestože je pouze Tvým slabým odleskem, Kráso nevýstižná. Ačkoli ses schoval a ukryl jsi svou krásu, můj zrak osvícený vírou Tě vidí a má duše poznává svého Stvořitele, své nejvyšší dobro, a mé srdce je zcela uchváceno modlitbou chvály. Stvořiteli můj a Pane, Tvá dobrota mě vede k tomu, abych se osmělila k Tobě hovořit – Tvé milosrdenství působí, že mezi námi mizí propast dělící Stvořitele od stvoření. Rozmlouvat s Tebou, Pane, je rozkoší mého srdce. V Tobě nacházím všechno, po čem mé srdce může zatoužit. Zde Tvé světlo osvěcuje mé myšlení a činí je schopným stále více Tě poznávat. Zde na mé srdce stékají prameny milostí, zde má duše čerpá věčný život. Stvořiteli můj a Pane, Ty, jediný nad tyto dary, mi dáváš sám sebe a těsně se sjednocuješ se svým ubohým tvorem. Zde si naše srdce rozumějí bez hledání slov; tady nikdo nemůže náš rozhovor přerušit. To, o čem s Tebou mluvím, Ježíši, je naše tajemství, o němž se stvoření nedozví. Jsou to tajná odpuštění, o nichž ví pouze Ježíš a já – je to tajemství jeho milosrdenství, které objímá zvlášť každou duši. Za tuto Tvoji nesmírnou dobrotu Tě velebím, Stvořiteli a Pane, celým svým srdcem i duší. I když má chvála je tak ubohá a malá, přesto zůstávám klidná, vždy vím, že Ty víš, že je upřímná, i když tak nedokonalá. (Deníček 1692)

dekorace

O Boží milosrdenství pro svět

Ó Bože velikého milosrdenství, Dobro nekonečné, hle, dnes volá celé lidstvo z propasti své bídy k Tvému milosrdenství, k Tvé slitovnosti, Bože; volá svým mocným hlasem bídy. Laskavý Bože, neodmítej modlitbu vyhnanců této země. Pane, neskonalé Dobro, dokonale znáš naši bídu a víš, že vlastními silami nejsme schopni se k Tobě povznést – proto Tě prosíme: předcházej nás svou milostí a rozmnožuj v nás neustále své milosrdenství, abychom věrně plnili Tvou svatou vůli po celý život i v hodině smrti. Kéž nás chrání všemohoucnost Tvého milosrdenství před střelami nepřátel naší spásy, abychom s důvěrou, jako Tvé děti, očekávali Tvůj poslední příchod v den, o němž víš jen Ty. Očekáváme, že obdržíme všechno, co nám Ježíš slíbil, přes veškerou naši ubohost, vždyť Ježíš je naší důvěrou; skrze jeho milosrdné Srdce vcházíme jako otevřenou branou do nebe. (Deníček 1570)

dekorace

Modlitba díkůvzdání

Ó Ježíši, věčný Bože, děkuji Ti za Tvé nesčetné milosti a dobrodiní. Ať každý úder mého srdce je novou písní díkůčinění Tobě, Bože. Každá kapka mé krve ať pracuje pro Tebe, Pane; má duše ať je jedinou písní ke chvále Tvého milosrdenství. Miluji Tě, Bože, kvůli Tobě samému. (Deníček 1794)

Modlitba důvěry

Utíkám se do Tvého milosrdenství, laskavý Bože, Ty jediný jsi opravdu dobrý.Ačkoliv je má ubohost veliká a má provinění mnohá, přesto důvěřuji Tvému milosrdenství, neboť jsi Bůh milosrdenství a nikdy nebylo neslýcháno, ani země, ani nebe nepamatují, že by duše, která důvěřuje Tvému milosrdenství, byla zklamána.

Ó Bože slitovnosti, Ty jediný mě můžeš ospravedlnit a neodmítneš mě nikdy, kdykoliv se zkroušená utíkám do Tvého milosrdného Srdce, které neodmítlo nikoho, i kdyby byl největším hříšníkem. (Deníček 1730)

dekorace

Modlitba o milost prokazování milosrdenství bližním

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane; ať ta největší Boží vlastnost - Jeho nekonečné milosrdenství - pronikne skrze mé srdce a mou duši k bližním.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a spěchala jim na pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj sluch, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj jazyk, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné a plné dobrých skutků mé ruce, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Můj opravdový odpočinek je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do Nejmilosrdnějšího Ježíšova Srdce. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať Tvé milosrdenství si ve mně odpočine, Pane můj...

Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. (Deníček 163)

 

dekorace

Modlitby za hříšníky

Ó Bože velikého milosrdenství, jenž jsi nám ráčil poslat svého jednorozeného Syna jako největší důkaz bezmezné lásky a milosrdenství, Ty neodmítáš hříšníky, ale i jim jsi ze svého neproniknutelného milosrdenství otevřel poklad, z něhož mohou hojně čerpat, nejen ospravedlnění, ale veškerou svatost, k jaké jen může duše dospět. Otče velikého milosrdenství, toužím po tom, aby se všechna srdce s důvěrou obrátila k Tvému nekonečnému milosrdenství. Nikdo se před Tebou neospravedlní, nebude-li ho doprovázet Tvé bezedné milosrdenství. Až nám odhalíš tajemství svého milosrdenství, věčnost nebude stačit, abychom Ti za to náležitě poděkovali. (Deníček 1122)

Chvalozpěv na Boží Milosrdenství

Láska Boží je květ, milosrdenství ovoce. Ať pochybující duše čte tyto úvahy a stane se důvěřující.

Milosrdenství Boží, tryskající z lůna Otce - Tobě důvěřuji
Milosrdenství Boží, největší z vlastností Božích
Milosrdenství Boží, tajemství nepostižitelné
Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice
Milosrdenství Boží, neproniknutelné rozumu lidskému i andělskému
Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí
Milosrdenství Boží, převyšující nebesa
Milosrdenství Boží, zdroji zázraků a divů
Milosrdenství Boží, objímající celý vesmír
Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova
Milosrdenství Boží, jež jsi vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce
Milosrdenství Boží, obsažené pro nás a zvláště pro hříšníky v Ježíšově Srdci
Milosrdenství Boží, nevystihlé v ustanovení svaté Hostie
Milosrdenství Boží v ustanovení církve svaté
Milosrdenství Boží ve svátosti křtu
Milosrdenství Boží v našem ospravedlnění skrze Ježíše Krista
Milosrdenství Boží, doprovázející nás po celý život
Milosrdenství Boží, objímající nás zvláště v hodině smrti
Milosrdenství Boží, dávající nám nesmrtelný život
Milosrdenství Boží, provázející nás v každém životním okamžiku
Milosrdenství Boží, chránící nás před pekelným ohněm
Milosrdenství Boží v obrácení zatvrzelých hříšníků
Milosrdenství Boží, uvádějící v úžas anděly a nepochopitelné svatým
Milosrdenství Boží, ve všech Božích tajemstvích neproniknutelné
Milosrdenství Boží, pozdvihující nás z každé nouze
Milosrdenství Boží, prameni našeho štěstí a veselí
Milosrdenství Boží v povolání nás z nicoty k bytí
Milosrdenství Boží, objímající všechna díla jeho rukou
Milosrdenství Boží, korunující všechno, co je a co bude
Milosrdenství Boží, v něž jsme všichni ponořeni
Milosrdenství Boží, sladké uspokojení pro ztrápená srdce
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufajících duší
Milosrdenství Boží, odpočinutí srdcí a pokoji uprostřed strachu
Milosrdenství Boží, rozkoši a nadšení svatých duší
Milosrdenství Boží, budící důvěru navzdory beznaději

Ó Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu, ale poddali se s velikou důvěrou Tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo. (Dn 950)

dekorace

Modlitba o vyprošení milostí na přímluvu svaté sestry Faustyny

Ó Ježíši, který jsi svatou Faustynu učinil velkou ctitelkou Tvého nekonečného milosrdenství, rač mi na její přímluvu, je-li to ve shodě s Tvou nejsvětější vůlí, udělit milost..., o kterou Tě prosím. Nezasluhuji si Tvého milosrdenství pro své hříchy. Rozpomeň se však na ducha oběti a oddanosti sestry Faustyny a pro její zásluhy a na její přímluvu vyslyš prosby, které Ti přednáším s dětinnou důvěrou.
Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...
Svatá Faustyno, oroduj za nás!

Úkon svěření světa Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes určení světa a každého člověka. Skloň se nad námi, hříšníky, uzdrav naši slabost, osvoboď nás od každého zla, dej, aby všichni obyvatelé země zakusili tvé milosrdenství, aby v tobě, Bože jediný v Trojici, nacházeli vždy pramen naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a vzkříšení tvého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu! Amen.

Jan Pavel II.

Litanie ke svaté Faustyně

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria,

- oroduj za nás -

Svatá Faustyno, živý svědku milosrdenství nebeského Otce
Svatá Faustyno, pokorná služebnice Ježíše - vtěleného Milosrdenství
Svatá Faustyno, poslušný nástroji Ducha Utěšitele
Svatá Faustyno, důvěřující dcero Matky Milosrdenství
Svatá Faustyno, důvěrnice poselství o Božím milosrdenství
Svatá Faustyno, věrná zapisovatelko Ježíšových slov
Svatá Faustyno, velká apoštolko Božího milosrdenství
Svatá Faustyno, správkyně u Boha bohatého milosrdenstvím
Svatá Faustyno, Boží dare pro celý svět
Svatá Faustyno, nacházející Stvořitelovu dobrotu v každém stvoření
Svatá Faustyno, velebící Boha v tajemství vtělení
Svatá Faustyno, mající účast na Pánově utrpení a zmrtvýchvstání
Svatá Faustyno, průvodkyně na Ježíšově křížové cestě
Svatá Faustyno, setkávající se s Ježíšem ve svátostech
Svatá Faustyno, sjednocená s nebeským Snoubencem ve své duši
Svatá Faustyno, nadšená Božím milosrdenstvím v Mariině životě
Svatá Faustyno, milující Církev – mystické tělo Kristovo
Svatá Faustyno, silná pravou vírou
Svatá Faustyno, vytrvalá nezlomnou nadějí
Svatá Faustyno, planoucí vroucí láskou
Svatá Faustyno, krásná pravdivou pokorou
Svatá Faustyno, prostá čistou důvěrou
Svatá Faustyno, vzore plnění Boží vůle
Svatá Faustyno, příklade obětavé služby
Svatá Faustyno, starostlivá ochránkyně kněží a řeholníků
Svatá Faustyno, ochrano dětí a mládeže před zlem
Svatá Faustyno, naděje lidí skleslých a zoufajících si
Svatá Faustyno, posilo nemocných a trpících
Svatá Faustyno, upevňující důvěru v srdcích umírajících
Svatá Faustyno, obětující se za hříšníky
Svatá Faustyno, horlitelko za spásu všech lidí
Svatá Faustyno, přímluvkyně duší trpících v očistci
Svatá Faustyno, vyprošující Boží milosrdenství pro celý svět
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Oroduj za nás, svatá Faustyno,
abychom životem a slovem hlásali světu poselství Milosrdenství.
Modleme se: Milosrdný Bože, přijmi naše díkůvzdání za dar života a poslání svaté Faustyny a na její přímluvu nám pomoz růst v důvěře k tobě a v milosrdenství vůči bližním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.