Bookmark and Share

Poselství

V době Starého zákona – řekl Pán Ježíš – jsem posílal svému lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce (Dn 1588). Posláním sv. sestry Faustyny je hlásat světu poselství o Božím milosrdenství skutkem, slovem a modlitbou.


Jinými slovy posláním sv. sestry Faustyny jsou tři úlohy:

Přibližovat a hlásat světu pravdu o milosrdné Boží lásce ke každému člověku zjevenou v Písmu svatém.

Vyprošovat Boží milosrdenství pro celý svět, hlavně pro hříšníky, mimo jiné skrze nové formy uctívání Božího Milosrdenství, které jí Ježíš odevzdal: obraz Krista s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti, svátek Božího Milosrdenství připadající na první neděli po Velikonocích, korunku k Božímu Milosrdenství a modlitbu v hodině Milosrdenství (15.00 hod). S těmito formami kultu a s šířením úcty k Božímu Milosrdenství jsou spojeny velké přísliby Pána Ježíše pod podmínkou důvěry vůči Bohu a praktikování činorodé lásky (k bližním).

Třetí úlohou v poslání sestry Faustyny je inspirování vzniku apoštolského hnutí Božího Milosrdenství, které má hlásat a vyprošovat světu Boží milosrdenství a snažit se o křesťanskou dokonalost cestou, kterou nám ukázala sestra Faustyna. Je to cesta založená na postoji dětské důvěry v Boha, která se projevuje plněním jeho vůle, a na postoji milosrdenství k bližnímu. Dnes k tomuto hnutí patří milióny lidí z celého světa: řeholní společenství, světské instituty, kněží, bratrstva, sdružení, různá společenství apoštolů Božího milosrdenství a osoby, které individuálně plní úlohy svěřené nám Pánem Ježíšem skrze sestru Faustynu.

Poselství sestry Faustyny je zapsáno v Deníčku, který si vedla na přání Pána Ježíše a zpovědníků. Zaznamenala v něm věrně všechna slova Pána Ježíše, a také popsala setkání své duše s ním. Sekretářko mého nejhlubšího tajemství, – říkal jí Pán Ježíš – věz, že jsi v jedinečné důvěrnosti se mnou, tvým úkolem je napsat všechno to, co ti dávám poznat o svém milosrdenství k užitku duší, které při četbě těch spisů zakusí v duši potěchu a naberou odvahu, aby se ke mně přiblížily (Dn 1693). Toto dílo neobyčejným způsobem přibližuje tajemství Božího milosrdenství. Jsou z něho nadšeni nejen prostí lidé, ale i vědci, kteří v něm objevují dodatkový pramen pro teologický výzkum. Deníček byl přeložen do mnoha jazyků: anglického, německého, italského, španělského, francouzského, portugalského, arabského, ruského, maďarského, českého a slovenského, korejského, litevského, ukrajinského, slovinského a čínského.