Bookmark and Share

Deníček

Denicek

O deníčku jako knize

Deníček představuje dílo katolické mystiky vyjímečného výnamu.

Autorka jej zanechala po své smrti šest sešitů rukopisu, který byl v jednom svazku poprvé vydán v roce 1981. Obsah se týká výlučně duchovních prožitků, dává nahlédnout do neobyčejně hlubokého vztahu Mystičky s Ježíšem a prozrazuje rozsah jejího nadpřirozeného obdarování.

Při letmém přehlédnutí Deníčku může čtenáře překvapit prostota jazyka a dokonce pravopisné a stylistické chyby, ale nemělo by se zapomínat, že sestra Faustyna měla pouze vzdělání základní školy, a to ještě neúplné. Již samo teologické učení, obsažené v tomto díle, vzbuzuje u čtenáře přesvědčení o její neobyčejnosti, a zvážíme-li kontrast existující mezi vzděláním autorky a vznešeností jejího teologicého učení, již tento samotný kontrast ukazuje na zvláštní vliv Boží milosti.

Kde se dá deníček koupit?

Český překlad Deníčku vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001. Prodávají ho také paulínky. Polskou verzi lze stahnout ve formátu pdf na našich polských stránkách.


Něco k poslechu na TV mis - úryvek z Deníčku ve slovenštině.


 

 

Úryvek z deníčku

 

Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší

"Píšu s dovolením přestavených a z příkazu zpovědníka."

Deníček 839

Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k tobě přibližuji, protože vím, že sama sobě nejsi schopna se ke mně povznést. Dítě, neutíkej svému Otci, začni o samotě rozhovor se svým Bohem milosrdenství, který ti sám chce říci slova odpuštění a zasypat tě svými milostmi. Ó jak mi je tvá duše drahá. Mám tě vepsanou ve svých dlaních. A vryla ses hlubokou ranou do mého Srdce.

Duše: Pane, slyším tvůj hlas, který mě volá, abych se vrátila ze špatné cesty, ale nemám ani odvahu ani sílu.

Ježíš: Já jsem tvá síla, já ti dám sílu k boji.

Duše: Pane, vidím tvou svatost a bojím se tě.

"Můj Ježíši, ty vidíš, že moc psát neumím, dokonce nemám ani dobré pero, a nezřídka se mi opravdu píše tak špatně, že musím skládat věty po písmenkách."

Deníček 839

Ježíš: Proč se bojíš Boha milosrdenství, mé dítě? Má svatost mi nebrání v tom, abych k tobě bylmilosrdný. Podívej, duše, pro tebe jsem zřídil na zemi trůn milosrdenství, tím trůnem je svatostánek a toho trůnu milosrdenství toužím sestupovat do tvého srdce. Hleď, neobklopil jsem se ani družinou ani stráží, jsem ti dostupný v každé chvíli, v každé denní tobě s tebou chci mluvit a toužím udílet ti milosti.

Duše: Pane, bojím se, zda mi odpustíš tolik hříchů, má ubohost mě naplňuje strachem.

Ježíš: Mé milosrdenství je větší než ubohost tvá i celého světa. Kdo změřil mou dobrotu? Pro tebe jsem sestoupil z nebe na zem, pro tebe jsem se nechal přibít na kříž, pro tebe jsem si nechal kopím otevřít své Nejsvětější Srdce a otevřel jsem ti zdroj milosrdenství, přicházej a čerpej milosti z toho zdroje nádobou důvěry. Pokorné srdce nikdy neodmítnu, tvá ubohost se utopila v propasti mého milosrdenství. Proč bys se mnou měla vést [spor] o svou ubohost. Udělej mi tu radost, že mi odevzdáš všechnu svou bídu a celou ubohost, a já tě naplním poklady milostí.

"Nežiješ pro sebe, ale pro duše, piš k jejich prospěchu."

Deníček 895

Duše: Zvítězil jsi, ó Pane, svou dobrotou nad mým kamenným srdcem, hle, s důvěrou a pokorou se přibližuji k tribunálu tvého milosrdenství, sám mi dej rozhřešení rukou svého zástupce. Ó Pane, cítím, jak do mé ubohé duše splynula milost a pokoj. Cítím, že mě zcela objalo tvé milosrdenství, Pane. Odpustil jsi mi více, než jsem se odvážila očekávat nebo si dokázala pomyslet. Tvá dobrota překonala všechny mé tužby. A nyní tě zvu do svého srdce, dojatá vděčností za tolik milostí. Bloudila jsem jako marnotratné dítě po mylných cestách, a tys mi nepřestával být Otcem. Rozmnožuj ve mně své milosrdenství, vždyť vidíš, jak jsem slabá.

Dítě, už nemluv o své bídě, neboť já jsem už na ni zapomněl. Poslyš, mé dítě, co ti chci říci, přitul se na mé rány a čerpej ze zdroje života všechno, co si tvé srdce přeje. Pij plnými doušky ze zdroje života a pak se cestou neunavíš. Hleď na jas mého milosrdenství a neboj se nepřátel tvé spásy. Oslavuj mé milosrdenství.