Bookmark and Share

Vznik sdružení Faustinum

Sdružení Faustinum vyrůstá z charismatu sv. sestry Faustyny z Kongregace Matky Božího Milosrdenství. Lidé již dávno dávali najevo touhu zapojit se do díla sv. sestry Faustyny pod vedením její mateřské Kongregace. Na prosbu generální představené kongregace sester Matky Božího Milosrdenství m. Pauliny Słomki, krakovský metropolita František kard. Macharski založil Sdružení apoštolů Božího Milosrdenství Faustinum 6. března 1996.

Již dávno lidé prosili sestry z Kongregace Matky Božího Milosrdenství o to, aby vzniklo něco jako tzv. třetí řád (terciáři), apoštolát, kniha zápisů pro ctitele Božího Milosrdenství nebo něco podobného. Tito lidé toužili po tom, aby se nějakým způsobem spojili s tím místem – poutním místem Božího Milosrdenství v Krakově – a s Kongregací, do níž patřila sv. sestra Faustyna.

Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství dlouhou dobu nevyvíjela v tomto směru žádnou vnější činnost, ale zkoumala, jaká je v této věci Boží vůle, co Pán Bůh očekává od Kongregace.

Teologický výzkum doprovázela modlitba. Nakonec přišla přelomová chvíle: Kongregace interpretovala poselství sv. sestry Faustyny v kontextu svého charismatu a uznala její obrovský přínos do své spirituality a apoštolského poslání. Výsledkem bylo to, že jí přiznala titul duchovní spoluzakladatelky. Bylo to 25. srpna 1995, tedy na 90. výročí od narození svaté. Od té chvíle sestra Faustyna již není v Kongregaci jednou z řadových sester, ale byla postavena do řady zakladatelek, a to úplně změnilo její postavení. Jako duchovní spoluzakladatelka Kongregace je zároveň zakladatelkou díla, které se nazývá Faustinum. Díky němu se lidé, kteří nepatří do Kongregace, mohou zapojit do její spirituality a apoštolského poslání.

Dalším velmi konkrétním znakem byl dopis krakovského metropolity Františka kard. Macharského, který napsal Kongregaci právě při příležitosti 90. narozenin sv. sestry Faustyny. V tomto dopisu vyzval Kongregaci, aby podnikla první kroky, které by vedly k utvoření nějakého sdružení nebo jiné organizace, která by dala příležitost osobám mimo Kongregaci zapojit se pod jejím vedením do realizace poselství sv. sestry Faustyny.Tento list pastýře krakovské Církve sestry přijaly v duchu víry, a tedy jako důrazné znamení Boží vůle, který zavazoval Kongregaci k tomu, aby učinila konkrétní kroky pro založení nějakého společenství, organizace nebo sdružení.

Zanedlouho se "na kolenou" začala práce nad statutem. Nešlo totiž o utvoření nějaké organizace nebo sdružení podle již existujících vzorců, ale o rozeznání – tentokrát do podrobností – podoby celého sdružení. A stalo se něco překvapivého. Po napsání statutu, mnohých konzultacích a založení Sdružení Apoštolů Božího Milosrdenství Faustinum 6. března 1996 – Svatý Otec Jan Pavel II. dne 25. března, tedy o necelé tři týdny později, vydal apoštolskou exhortaci pro zasvěcené osoby s názvem Vita consecrata. Souběžnost idejí, myšlenek, vět, vymezení vztahů mezi zasvěcenými osobami i laiky ve statutu Faustina a ve Vita consecrata je tak velká, že kdybychom neznali datumy, mohli bychom říci, že statut sdružení Faustinum je vyplněním směrnic, které se nacházejí v exhortaci.

Svatý Otec v ní říká, že dnes je nemálo institutů, které pod vlivem nových okolností dochází k závěru, že svoje charisma mohou sdílet spolu s laiky; proto je zvou důrazněji k účasti na spiritualitě a misii daného institutu (VC 54). Je to samozřejmě záležitost Ducha Svatého, a ne čistě lidského úsilí. To Duch Svatý, který uděluje charisma dané řeholní rodině a každé sestře dané kongregace, ho uděluje zároveň osobám, které mají mít účast na charismatu a jsou mimo kongregaci. Právě to se děje ve sdružení Faustinum, zvlášť v případě členů. Jsou to Bohem povolané osoby k účasti na té spiritualitě a poslání, jakým žije Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství a které ukazuje sv. sestra Faustyna.

Čím se liší Faustinum od jiných sdružení nebo společenství apoštolů Božího Milosrdenství?

  • Faustinum se rozhoduje žít poselstvím sv. sestry Faustyny v "čisté" podobě, bez žádných příměsí. Víme, že poslání sestry Faustyny přijímají jiná řeholní společenství např. mariáni nebo pallotini, ale oni do svého charismatu, tj. do své spirituality a apoštolského poslání, dodávají hlásání poselství o Božím Milosrdenství nebo vyprošování milosrdenství pro svět. Ve Faustinu spiritualita a apoštolské poslání jsou takové jak u sv. sestry Faustyny, bez žádných příměsí.
  • Faustinum je církevním, veřejným sdružením, které má právní subjektivitu. Kodex kanonického práva mluví i o soukromých sdruženích, schválených Církví, která nemají církevně-právní subjektivitu. Faustinum je veřejným sdružením, které má církevně-právní subjektivitu a působí při Kongregaci sester Matky Božího Milosrdenství, ale zároveň podléhá pastýři krakovské Církve. Krakovský metropolita schvaluje celé představenstvo sdružení. Programový plán Faustinum je vedený ve spojení s pastýři krakovské Církve.
  • Sdružení Faustinum má také civilně-právní subjektivitu, po registraci na Ministerstvu vnitřních záležitostí a zveřejnění rozhodnutí v Deníku ústav ze dne 19. května 2000, č. 40, pozice 472.
  • Faustinum plní všechny úlohy Apoštolského hnutí Božího Milosrdenství, tzn. snaží se o svatost cestou sv. sestry Faustyny, hlásá poselství o Božím Milosrdenství a vyprošuje Boží Milosrdenství pro celý svět, zvláště pro hříšníky ale speciálně se soustředí na duchovní a apoštolskou formaci, neboť jen tehdy mohou být výše vzpomínané úlohy dobře a plodně vykonávány.
  • Netypický je také způsob řízení Sdružení. Obvykle je v sdružení hlavním orgánem valný sjezd delegátů, a výkonným orgánem je představenstvo. Zde je to naopak: nejvyšším orgánem je představenstvo a poradním orgánem je Valný sjezd delegátů. Takovýto způsob řízení vychází ze specifického rázu sdružení, v němž se jeho členové účastní spirituality a apoštolského poslání Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Proto rozhodující úlohu ve Faustinum sehrávají sestry, které se snaží uvést osoby mimo Kongregaci do její spirituality a apoštolského poslání.
  • Faustinum, protože má církevně-právní subjektivitu, může svá společenství zakládat při farnostech, nejen při domech Kongregace. Znamená to, že naše Sdružení funguje v organizačních strukturách Církve. Aby mohlo být při farnosti založeno společenství osob Faustinum, musí tam být minimálně 10 členů (ne dobrovolníků), podmínky pro vedení formace, souhlas diecézního biskupa a farář dané farnosti musí předložit žádost.

Do sdružení patří dobrovolníci a členové. Dobrovolníci jsou volně spojeni se Sdružením, plní minimální křesťanské závazky: snaží se o poznávat tajemství Božího Milosrdenství, prohlubovat důvěru, která se projevuje v plnění Boží vůle, a každý den učiní alespoň jeden skutek milosrdenství z lásky k Ježíši a pomodlí se (nemusí to být denně) korunku k Božímu Milosrdenství.

Po ročním dobrovolnictví je možné se ucházet o členství. Členové si mezi mnoha cestami ke křesťanské dokonalosti vybírají tu, kterou ukázala sv. sestra Faustyna. Hlouběji vstupují do její spirituality a apoštolského poslání, stávají se spolupracovníky Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Není nutné ucházet se po ročním dobrovolnictví o členství. Je možné zůstat dobrovolníkem do konce života. Důležité je, abychom dobře rozeznali ve svém životě vůli Boží a věrně ji vyplnili. Členy mohou být osoby, které znají jazyk, v němž je vedená formace: polský, anglický, německý, francouzský, český nebo slovenský.

Aktuálně jsou ve sdružení Faustinum osoby ze 68 států světa. Formační středisko pro anglicky mluvící dobrovolníky a členy se nachází v klášteře Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství v Bostonu (USA), pro Čechy v Praze a pro Slováky v Nižném Hrušově. Sekretariát a představenstvo na poutním místě Božího Milosrdenství v Krakově. Tiskovým orgánem Faustinum je čtvrtletně vydávaný polský časopis Orędzie Miłosierdzia (Poselství Milosrdenství), který slouží formaci apoštolů Božího Milosrdenství a plní spojovací úlohu v tomto velkém společenství lidí vnímavých (přístupných) k tajemství Božího Milosrdenství, kteří chtějí toto tajemství odrážet vlastním srdcem i činem.