Bookmark and Share

Přísliby

Členové sdružení Faustinum po čtyřleté formaci, jestliže udělali formační test, mohou složit přísliby odevzdání se do služby v díle Božího Milosrdenství na určitý čas (rok) nebo na celý život. Podrobnosti jsou v pravidlech členů.


Z Pravidel členů sdružení Faustinum

32. V souladu s § 12 bod 4 statutu sdružení Faustinum mohou členové skládat přísliby zasvěcení se Božímu Milosrdenství a služby tomuto dílu milosrdenství, které začal Pán Ježíš v Církvi skrze sv. sestru Faustynu.

33. Skrze přísliby se chtějí členové Faustinaplněji účastnit života a poslání milosrdného Ježíše, proto se zavazují k:
  1. neustálé snaze o svatost,
  2. pronikání do tajemství Božího milosrdenství,
  3. spojování se během dne s milosrdným Ježíšem přebývajícím v duši a prožívání s ním všech událostí,
  4. dávání stále dokonalejšího svědectví důvěry v Boha ve všech životních okolnostech a především v těžkostech,
  5. hlásání poselství Milosrdenství všemi možnými prostředky skrze čin, slovo a modlitbu.
34. Členem Faustina může být plnoletá osoba, která v sobě objevila povolání k životu a apoštolátu v duchu milosrdenství a po ročním dobrovolnictví ve sdružení na základě předložených dokumentů (žádost, dotazník, posudek faráře a dva jiné posudky potvrzené podpisem duchovní osoby a razítkem) byla přijata mezi členy v tajném hlasování vedení Faustina.

  1. Ukončili čtyřletý formační program a obdrželi kladné hodnocení sestry odpovídající za formaci v daném jazyce (tzv. formační test).
  2. Mají touhu plněji zasvětit sebe Božímu Milosrdenství a svou službu dílu milosrdenství a vyjádří to v žádosti předané vedení Faustina.
  3. Předloží písemné osvědčení kněze vedoucího společenství Faustinum ve farnosti nebo kněze, který duchovně doprovází danou osobu, které vyjadřuje souhlas s uskutečněním tohoto úkonu.
35. Při rozhodování se o skládání příslibů budou mít členové Faustina na mysli, že hlouběji vchází v duchovní život. Proto jsou povinni snažit se o věrnost učiněným závazkům, které učiní po hlubokém rozeznání v modlitbě.

36. Přísliby se skládají na jeden rok a je možné je obnovovat dalších pět let a potom je skládat na celý život. Ke složení příslibů časných a věčných připouští vedení sdružení absolutní většinou hlasů (50% + 1) na základě žádosti člena Faustina obsahující motiv prosby a také osvědčení kněze vedoucího společenství Faustinum nebo osobu usilující o složení příslibů.

37.Znění příslibů je následující:

Jako odpověď na milost Ducha Svatého ve spojení s milosrdným Ježíšem já…………… se zasvěcuji Tobě, Bože jediný v Trojici, a přislibuji jeden rok (celý život) hlásat světu životem, slovem a modlitbou Tvé milosrdenství, aby se skrze mě dostalo poselství Milosrdenství k mnoha lidem a naplnilo jejich srdce nadějí. Chci být nástrojem v rukách Tvého milosrdenství, který vyplní Tvou svatou vůli. Ať mi v tom pomáhá Maria, Matka Milosrdenství a sv. sestra Faustyna. Amen.


38. Sekretariát sdružení Faustinum vede knihu členů skládajících přísliby, ve které jsou zapsány jejich osobní údaje, den složení příslibů a dobu, na jakou jsou složeny. V osobní složce jsou uchovávány také kopie textů příslibů podepsané skládajícím a přijímajícím.

39. Osvobození z příslibů může ze závažných důvodů udělit vedení sdružení Faustinum na prosbu člena, nebo v případě vyhasnutí členství.