Bookmark and Share

Právní podstata

Sdružení Faustinum, založené krakovským metropolitou, má církevní a právní subjektivitu. Svou aktivitu rozvíjí v krakovské diecézi a se souhlasem místního biskupa také v jiných diecézích v Polsku a zahraničí. Dobrovolníky přijímá z celého světa.

Zřízení

Přiklánějíc se k prosbě Generální rady Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, krakovský metropolita kard. František Macharský, na základě kán. 312 § 1 n. 3 Kodexu kanonického práva, 6. března 1996 zřídil Sdružení apoštolů Božího Milosrdenství Faustinum se sídlem v Poutním místě Božího Milosrdenství v Krakově-Lagievnikách a dal mu / veřejnou církevně-právní subjektivitu. Spolu se zřízením sdružení schválil i statut sdružení, které má lidstvu přinášet Boží Milosrdenství

Právní subjektivita

V Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Deníku zákonů Polska) z 19. května 2000, č. 40 bylo zveřejněno nařízení ministra vnitra a administrace M. Biernackého z 15. května 2000, v němž udělil právní subjektivitu sdružení Faustinum. Právním základem tohoto nařízení je zákon o vztahu státu ke Katolické Církvi v Polské republice a konkordát mezi Apoštolským stolcem a Polskem. Nařízení nabylo platnosti po uplynutí 14 dní od vyhlášení tohoto nařízení v Dzienniku Ustaw.

Založení společenství "Faustinum" ve farnostech

Zakládací listina sdružení Faustinum, podepsaná krakovským metropolitou kard. Františkem Macharským, dává sdružení veřejnou církevně-právní subjektivitu. Kromě jiného to znamená: že může jménem Církve "vyvíjet svou činnost, zaměřenou na přinášení Božího milosrdenství lidstvu"; že přijímá nadřízenou svrchovanost církevních představitelů (při schvalování vedení); a že je možné zakládat jednotky v struktuře Církve, tedy ve farnostech, nejen při klášterech kongregace, jako to je u III. řádů.

Pro oficiální zřízení Společenství apoštolů Božího Milosrdenství Faustinum jsou požadovány tyto podmínky:

  • skupina 10 členů (nejen dobrovolníků) sdružení Faustinum,
  • žádost pana faráře dané farnosti adresovaná představenstvu Faustinum
  • souhlas místního ordináře, který zařizuje představenstvo sdružení

Jestliže jsou tyto podmínky splněny, představenstvo sdružení rozhodne zřídit společenství Faustinum v dané farnosti. Zřizovací listina je odevzdána během slavnostních obřadů ve farnosti.

Zřízená společenství Faustinum podléhají představenstvu sdružení v Krakově, zavazují se plnit statut sdružení a jiná nařízení a předkládat roční správy o formační a apoštolské činnosti.

První společenství Faustinum bylo se souhlasem biskupa Wiktora Skworca zřízeno v Tarnovské diecézi ve farnosti Neposkvrněné Panny Marie v Nowym Sączu 16. listopadu 2000.

Dne 17. března 2003 kard. Christian Tumi zřídil sdružení Faustinum v diecézi Douala v Kamerunu.

25. července 2003 biskup Rudolf Baláž vydal souhlas na rozvoj činnosti sdružení Faustinum v diecézi Banská Bystrica. První společenství Faustinum bylo v této diecézi zřízeno 5. října 2003 ve farnosti Dobroč.

V početných farnostech v Polsku v jiných státech světa existují ještě oficiálně nezřízená společenství Faustinum, která pod vedením kněží využívají formaci sdružení. Když v těchto skupinách bude 10 členů Faustinum, tehdy bude možné podniknout konkrétní kroky pro zřízení společenství (tzv. pobočky) sdružení Faustinum ve farnosti.