Bookmark and Share

Pravidla členů

Přesně určují způsob života

a apoštolátu členů sdružení Faustinum.

I. Úvodní poznámky

1. Sdružení apoštolů Božího Milosrdenství Faustinum potvrzené krakovským metropolitou 6. března 1996 vyrůstá z charismatu sv. sestry Faustyny a působí pod vedením Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Právní záležitosti, úkoly, organizaci a způsob jeho vedení upravuje statut. Tato pravidla vymezují způsob života a apoštolátu členů Faustinum.

2. Pravidla členů Faustinum mají pomoci na cestě k sjednocení se s Bohem a k dosažení zralého apoštolátu v díle milosrdenství. Přijímají se jako pomoc v růstu v lásce k Bohu a k lidem. Nezavazují pod hříchem s výjimkou toho, co porušuje Boží a církevní přikázání.

3. Členem Faustinum může být plnoletá osoba, která v sobě objevila povolání k životu a apoštolátu v duchu milosrdenství a po ročním dobrovolnictví ve sdružení na základě předložených dokumentů (žádost, dotazník, posudek faráře a dva jiné posudky potvrzené podpisem duchovní osoby a razítkem) byla přijata mezi členy v tajném hlasování vedení Faustinum.

4. Členové Faustinum z mnoha cest následování Krista a angažování se v Jeho spásném poslání volí tu, která je vyznačena charismatem sv. sestry Faustyny.

5. Členové, kteří v sobě odkryli charisma sv. sestry Faustyny, se zavazují hlásat světu Ježíšovo poselství Milosrdenství svědectvím života v duchu důvěry vůči Bohu a milosrdenství k bližním slovem, a modlitbou.

6. Zapojení se do díla sv. sestry Faustyny je zároveň účastí na spiritualitě a poslání Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, pro niž jsou členové Faustinum nejbližšími spolupracovníky, kteří plní její charisma v různých prostředích ve světě. Tím mají účast na duchovních dobrech kongregace.

I. Poznávání tajemství Božího milosrdenství a jeho kontemplace v každodenním životě.

7. Základním úkolem členů Faustinum je neustálé poznávání tajemství Božího milosrdenství v řádu stvoření, vykoupení a oslavení.

8.Pramenem k poznávání tajemství Božího milosrdenství v plnosti zjeveném v životě, smrti a zmrtvýchvstání Krista jsou:
 1. Písmo svaté a učení Církve, především papeže Jana Pavla II.,
 2. Deníček sv. sestry Faustyny,
 3. svátostný život, osobní modlitba a reflexe dovolující vidět projevy Božího milosrdenství ve vlastním životě,
 4. literatura týkající se tajemství Božího milosrdenství a také života a poselství sv. sestry Faustyny, která vlastní církevní schválení a je doporučována formací Faustinum.
9. Poznávání tajemství Božího milosrdenství slouží formační program zpracovaný pro apoštoly Božího Milosrdenství spojené ve sdružení Faustinum. Jeho individuální studium nebo studium ve společenství je povinné pro všechny členy.

10. Podle možností se členové Faustinum účastní formačních setkání a také využívají organizovaných dnů duchovní obnovy a exercicií.

11. Systematické prohlubování tajemství Božího milosrdenství by mělo vést členy k jeho kontemplaci ve všedním životě a k nalezení daru, jímž je přebývání Nejsvětější Trojice ve spravedlivých duších (které jsou ve stavu milosti). Tomu slouží mimo jiné praxe sv. sestry Faustyny, jež spočívala v častém spojování se s milosrdným Ježíšem přítomným v duši skrze střelnou modlitbu vybranou na daný měsíc.

III. Hlásání Božího milosrdenství životem

12. Poznávání tajemství Božího milosrdenství rodí a rozvíjí postoj důvěry vůči Bohu a milosrdenství k bližním. Svědectví života v tomto duchu je první a zároveň základní formou hlásání milosrdenství světu.

13. Členové, kteří jsou si vědomi, že se milosti Božího milosrdenství čerpají nádobou důvěry, se budou snažit o získání tohoto postoje a budou povzbuzovat druhé k důvěře v Boží milosrdenství.

14. Postoj dětské důvěry neznamená pouze zbožný pocit ani intelektuální přijetí pravd víry, ale celoživotní postoj vůči Bohu, který se projevuje v plnění Jeho vůle obsažené v přikázáních, stavovských povinnostech nebo rozeznaných vnuknutích Ducha Svatého.

15. Členové Faustinum se podle vzoru sv. sestry Faustyny mají snažit o proměnu svého života v duchu milosrdenství, které předpokládá postoj neustálého obrácení, ochotu k odpuštění a smíření. Spolu s poznáním krásy a hodnoty milosrdenství prokazovaného bližním z lásky k Pánu Ježíši se budou snažit, aby se každý den Boží milosrdenství skrze ně rozlévalo na svět. Během dne mají povinnost splnit alespoň jeden skutek milosrdenství vůči bližním činem, slovem nebo modlitbou.

16. Při vydávání svědectví milosrdenství si budou všímat jak tělesných tak i duchovních potřeb bližních, a zároveň budou toužit po nejvyšším dobru pro ně, jímž je spása. Vytváření "nové fantazie milosrdenství" umožní členům Faustinum nejen vidět různorodé potřeby lidí, ale též uplatňovat vhodné prostředky a způsoby nabízení pomoci těmto lidem.

17. Podle možností se členové Faustinum budou zapojovat do různých děl milosrdenství konaných v církvi a ve světě. Zvláště budou podporovat ty, jejichž cílem je záchrana ztracených duší.

18. Členové Faustinum budou přesvědčeni o tom, že projevovat bližním milosrdenství je nejzákladnějším a velmi účinným způsobem hlásání poselství Milosrdenství a že v zesvětštělém světě je hlásání Radostné zvěsti o milosrdné Boží lásce ke každému člověku výmluvným znamením.

IV. Hlásání Božího milosrdenství slovem

19. Jako odpověď na přání Pána Ježíše budou členové Faustinum hlásat Boží milosrdenství nejen svědectvím života (činem), ale i slovem.

20. Základní rovinou k hlásání milosrdenství slovem jsou každodenní kontakty s bližními, ve kterých se budou členové Faustinum snažit vysvětlit různé události v duchu víry a vidět v nich milující Boží ruku.

21. V hlásání poselství Milosrdenství předaného sv. sestrou Faustynou jsou členové Faustinum povinni správně předávat jeho obsah ve shodě s učením církve a v duchu charismatu Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství.

22. V závislosti na možnostech a zaangažování se členů Faustinum může mít hlásání milosrdenství slovem různé formy např.: skrze rozšiřování publikací vydavatelství Misericordia Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, časopisu Poselství Milosrdenství a jiné dobré literatury vlastnící církevní schválení; skrze vedení farních nástěnek, využívání církevních a světských hromadných sdělovacích prostředků, v prostředí rodiny, zaměstnání a v různé společnosti (resp. v různých společenstvích).

23. Členové Faustinum mají plnit zadání hlásat milosrdenství slovem v duchu Kristově, to znamená s kulturou a taktem, s úctou ke svobodě a přesvědčení druhých lidí.

24. V rozšiřování poselství Milosrdenství vystupují členové Faustinum jako soukromé osoby, ne jménem sdružení Faustinum, ledaže budou za tímto účelem delegováni vedením sdružení.

V. Hlásání Božího milosrdenství modlitbou

25. Hlásání milosrdenství skrze modlitbu je způsob přístupný každému členu Faustinum. Spočívá ve vyprošování milostí potřebných k poznávání a přijetí darů Božího milosrdenství a rovněž v podpoře těch, kteří hlásají poselství Milosrdenství činem a slovem. Pro nemocné, kteří mohou k modlitbě připojit své utrpení, je to zvlášť plodný druh apoštolátu.

26. Členové Faustinum využívají k velebení Boha v Jeho milosrdenství, k díkůčinění za milosti a k prosbě o Jeho milosrdenství pro svět bohatství modlitby Církve, její liturgie a paraliturgických pobožností. Především čerpají ze svátosti smíření (alespoň jednou za měsíc) a častého svatého přijímání, aby sobě a druhým vyprošovali potřebné milosti.

27. Členové Faustinum zvlášť uskutečňují pobožnost k Božímu Milosrdenství podle způsobů předaných sv. sestrou Faustynou.
 1. Každý den se modlí korunku k Božímu Milosrdenství.
 2. Podle možností se denně snaží modlit se v hodině Milosrdenství (1500).
 3. Uctívají obraz Milosrdného Ježíše, tzn. s důvěrou se před ním modlí a svou důvěrnou modlitbu spojují s milosrdnými činy.
 4. Slavnostně slaví neděli Milosrdenství (první po Velikonocích). Připravují se na ni dobrou zpovědí a novénou z korunky k Božímu Milosrdenství.
28. Ve shodě s radou Pána Ježíše budou členové Faustinum spojovat své modlitby, práce a utrpení s Jeho modlitbou, prací a utrpením, aby měly moc před Bohem a plodně sloužily poslání ukazovat milosrdnou lásku nebeského Otce vůči lidem a jejich spáse.

29. Členové Faustinum budou vyprošovat milosrdenství zejména hříšníkům a umírajícím, aby využili času milosrdenství a nezahynuli na věky, a také kněžím a řeholníkům, aby účinně vedli Boží lid po cestách spásy. Rovněž se modlí za apoštoly Božího Milosrdenství sdružené ve Faustinu, za živé a zemřelé a též za sestry Kongregace Matky Božího Milosrdenství a kněze účastnící se díla Faustinum.

30. Členové Faustinum se budou během modlitby např.: růžence, korunky k Matce Božího Milosrdenství, loretánských litanií, litanií k sv. Faustyně a modlitby o vyprošení milosrdenství na její přímluvu dovolávat mocné přímluvy Matky Božího Milosrdenství a sv. sestry Faustyny.

31. Patronátním svátkem sdružení Faustinum je liturgická slavnost sv. Faustyny 5. října. V tento den mohou kněží sloužit mši svatou z formuláře votivní mše sv. o sv. Faustyně a všichni se mohou modlit Denní modlitbu církve o sv. Faustyně, panně. Tento den se tradičně konají ceremonie přijetí členů Faustinum, slavnostní předání odznaků sdružení a skládání příslibů zasvěcení se a služby Božímu Milosrdenství.

VI. Přísliby

32. V souladu s § 12 bod 4 statutu sdružení Faustinum mohou členové skládat přísliby zasvěcení se Božímu Milosrdenství a služby tomuto dílu milosrdenství, které začal Pán Ježíš v Církvi skrze sv. sestru Faustynu.

33. Skrze přísliby se chtějí členové Faustinumplněji účastnit života a poslání milosrdného Ježíše, proto se zavazují k:
 1. neu stálé snaze o svatost,
 2. pr onikání do tajemství Božího milosrdenství,
 3. s pojování se během dne s milosrdným Ježíšem přebývajícím v duši a prožívání s ním všech událostí,
 4. dávání stále dokonalejšího svědectví důvěry v Boha ve všech životních okolnostech a především v těžkostech,
 5. hlásání poselství Milosrdenství všemi možnými prostředky skrze čin, slovo a modlitbu.
34. Přísliby mohou skládat členové Faustinum, kteří splňují následující podmínky:
 1. Ukončili čtyřletý formační program a obdrželi kladné hodnocení sestry odpovídající za formaci v daném jazyce (tzv. formační test).
 2. Mají touhu plněji sebe zasvětit Božímu Milosrdenství a svou službu dílu milosrdenství a vyjádří to v žádosti předané vedení Faustinum.
 3. Předloží písemné osvědčení kněze vedoucího společenství Faustinum ve farnosti nebo kněze, který duchovně doprovází danou osobu, které vyjadřuje souhlas s uskutečněním tohoto úkonu.
35. Při rozhodování se o skládání příslibů budou mít členové Faustinum na mysli, že hlouběji vchází v duchovní život. Proto jsou povinní snažit se o věrnost učiněným závazkům, které učiní po hlubokém rozeznání v modlitbě.

36. Přísliby se skládají na jeden rok a je možné je obnovovat dalších pět let a potom je skládat na celý život. Ke složení příslibů časných a věčných připouští vedení sdružení absolutní většinou hlasů (50% + 1) na základě žádosti člena Faustinum obsahující motiv prosby a také osvědčení kněze vedoucího společenství Faustinum nebo osobu usilující o složení příslibů.

37. Znění příslibů je následující:

Jako odpověď na milost Ducha Svatého ve spojení s milosrdným Ježíšem já…………… se zasvěcuji Tobě, Bože jediný v Trojici, a přislibuji jeden rok (celý život) hlásat světu životem, slovem a modlitbou Tvé milosrdenství, aby se skrze mě dostalo poselství Milosrdenství k mnoha lidem a naplnilo jejich srdce nadějí. Chci být nástrojem v rukou Tvého milosrdenství, který vyplní Tvou svatou vůli. Ať mi v tom pomáhá Maria, Matka Milosrdenství a sv. sestra Faustyna. Amen.

38. Sekretariát sdružení Faustinum vede knihu členů skládajících přísliby, ve které jsou zapsány jejich osobní údaje, den složení příslibů a dobu, na jakou jsou složeny. V osobní složce jsou uchovávány také kopie textů příslibů podepsané skládajícím a přijímajícím.

39. Osvobození z příslibů může ze závažných důvodů udělit vedení sdružení Faustinum na prosbu člena, nebo v případě vyhasnutí členství.

40. Členství ve Faustinu vyhasíná po:

 1. přijetí vedením písemné rezignace člena,
 2. vyloučení vedením ze společenství členů po dvou předcházejících napomenutích z důvodu zanedbání povinné formace a nenapsání formačního testu s kladným výsledkem během osmi let od data přijetí mezi členy,
 3. vyloučení vedením po předcházejících dvou napomenutích z důvodu špatného jednání, které není v souladu s důstojností apoštola Božího Milosrdenství nebo z důvodu nedodržení poslušnosti vedení sdružení, která byla prohlášena při usilování o získání členství, a také z důvodu zanedbání jiných povinností obsažených ve statutu.
VII. Závěrečná ustanovení

41. Tato pravidla byla schválena generální představenou Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství se souhlasem její rady a nabývají účinnosti 16. října 2003. Veškeré změny může zanést generální představená Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství se souhlasem své rady po projednání s předsedkyní sdružení Faustinum.

s. M. Elżbieta Siepak
předsedkyně sdružení Faustinum

m. M. Gracjana Szewc
generální představená
Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství

Varšava, 13. října 2003