Bookmark and Share

Dobrovolnictví a členství

Do sdružení Faustinum mohou náležet kněží, zasvěcené osoby i laici (též nezletilí), kteří se chtějí zapojit do díla milosrdenství sv. sestry Faustyny pod vedením Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, čili chtějí hlásat světu poselství Milosrdenství (skutkem, slovem a modlitbou) a usilují o dosažení dokonalosti podle vzoru, který nám ukázala sv. sestra Faustyna: prostřednictvím důvěry k Pánu Bohu a milosrdenství k bližním. Sdružení seskupuje dobrovolníky a členy, kteří se v plné míře zapojují do charismatu sv. sestry Faustyny, a tím se stávají nejbližšími spolupracovníky Kongregace. Mají účast na její spiritualitě a apoštolátu ve světě.

Dobrovolnictví

Osoba, která se zapisuje do sdružení Faustinum se stává dobrovolníkem. Může být i nezletilá, ale schopná plnit závazky, které na sebe bere. Jsou jimi:

  • Poznávat Boha v tajemství jeho milosrdenství a odpovídat na jeho lásku postojem důvěry, tzn. plněním jeho vůle, obsažené v přikázáních, povinnostech životního stavu a v rozeznaných vnuknutích Ducha svatého.
  • Modlit se korunku k Božímu Milosrdenství (nemusí to být denně).
  • Vykonat denně aspoň jeden skutek milosrdenství k bližním z lásky k Ježíšovi skutkem, slovem nebo modlitbou.

Dobrovolník má účast na příslibech, které Pán Ježíš dal všem apoštolům Božího Milosrdenství.

Duše, které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale milosrdným Spasitelem (Dn 1075).

Všechny duše, které budou velebit to mé milosrdenství a šířit jeho slávu tím, že budou vybízet jiné duše k důvěře v mé milosrdenství, nezakusí v hodině smrti zděšení. V tomto posledním boji je ochrání mé milosrdenství (Dn 1540).

Kněžím, kteří budou hlásat a oslavovat mé milosrdenství, těm dám podivuhodnou moc, pomažu jejich slova a pohnu srdci, k nimž budou mluvit (Dn 1521).

Kromě toho se dobrovolníci mohou účastnit programové formace apoštolů Božího Milosrdenství ve společenství nebo individuálně, když si objednají formační materiály na sekretariátě sdružení Faustinum. Po roce se dobrovolník může ucházet o členství nebo může zůstat dále dobrovolníkem.

Členství

Členem může být dospělá osoba, která v sobě rozeznává charisma sv. sestry Faustyny a chce se zapojit do díla, které jí svěřil Pán, tj. hlásat poselství Milosrdenství skutkem, slovem a modlitbou. Kromě toho z mnoha cest vedoucích ke křesťanské dokonalosti si vybírá tu, kterou ukázala sv. sestra Faustyna – důvěru k Pánu Bohu a milosrdenství k bližním. To poukazuje na povinnost začít programovou formaci ve sdružení. Kvůli tomu daná osoba nemůže náležet do jiných společenství, v nichž je též závazná formace. Člen Faustinum se plně zapojuje do spirituality a angažuje se v poselství sv. sestry Faustyny, čímž se stává spolupracovníkem Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství a plní její charisma ve světě.

Členové se zavazují pravidelně přistupovat ke svátostem, absolvovat formaci ve sdružení (individuálně nebo ve společenství), rozvíjet v sobě postoj důvěry vůči Pánu Bohu a milosrdenství k bližním (vykonat během dne alespoň jeden úkon milosrdenství z lásky k Ježíši skutkem, slovem a modlitbou), praktikovat způsoby úcty k Božímu Milosrdenství, které nám zanechala sv. sestra Faustyna (denně se modlit korunku k Božímu Milosrdenství, ctít obraz Milosrdného Ježíše, slavit svátek Milosrdenství a modlit se v hodině Milosrdenství). Kromě toho mají dodržovat statut a usnesení sdružení a platit členské příspěvky. Jestliže z různých důvodů nemohou splnit poslední povinnost, mohou písemně požádat o osvobození od členských příspěvků a uvést důvod.

Při ucházení se o členství je zapotřebí předložit na sekretariátě sdružení Faustinum tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí mezi členy, adresovanou představenstvu sdružení Faustinum v Krakově, v níž daná osoba prosí o přijetí za člena a uvádí důvod.
  • Vyplněný dotazník, který si po ročním dobrovolnictví může vyzvednout na sekretariátě představenstva.
  • Posudek svého faráře, týkající se křesťanského mravního života (v zalepené obálce a razítkem farnosti).
  • Posudky dvou osob potvrzené podpisem a razítkem místního kněze nebo představeného, který tímto způsobem zaručuje věrohodnost a pravdivost informací obsažených v posudku, které se týkají křesťanského života a psychického zdraví kandidáta na člena sdružení.
  • Dvě fotografie (do průkazu a do archivu).

O přijetí mezi členy rozhoduje představenstvo sdružení na základě předložených dokumentů v tajném hlasování.

Osoby, které jsou přijímány mezi členy sdružení Faustinum (5. října v den liturgické slavnosti sv. sestry Faustyny v Krakově-Łagievnikách nebo na jiném místě), dostávají během slavnostních obřadů od celebranta mimořádné požehnání, pravidla členů Faustinum a členskou legitimaci, kterou předává generální představená Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství nebo její zástupkyně.

Členové by měli absolvovat programovou formaci, která trvá 4 roky, a na její závěr složit písemný formační test. Test se musí napsat do 8 let od data přijetí mezi členy. Jestliže člen nepřistoupí k testu, nebo ho neudělá, se znovu stává dobrovolníkem Faustinum. Po úspěšném složení formačního testu mají členové právo nosit odznak sdružení Faustinum a účastnit se permanentní formace.