Bookmark and Share

Apoštolát

Sdružení Faustinum hlásá poselství o Božím milosrdenství skutkem, slovem a modlitbou. Svůj apoštolát realizuje především prostřednictvím jednotlivých členů a dobrovolníků v prostředí, v němž žijí, a skrze společenství Faustina existující ve farnostech.

Skutek

Jde o hlásání milosrdenství především svědectvím života v duchu důvěry k Pánu Bohu a milosrdenství k bližním. Všichni dobrovolníci a členové Faustina mají denně vykonat alespoň jeden úkon milosrdenství vůči bližním z lásky k Ježíši (i když jich může být mnohem více). Formace v duchu milosrdenství v nich formuje novou fantazii lásky, která jim pomáhá všímat si nejen tělesných, ale především duchovních potřeb člověka a růžnými způsoby je uspokojovat. Hlásání poselství milosrdenství skutkem se nejčastěji uskutečňuje v různých životních situacích, zapojováním se do děl milosrdenství, které v Církvi už existují (např. Charita, útulky, katolické poradny), případně příležitostnými akcemi, spojenými s různými lidskými potřebami.

Slovo

Hlásání milosrdenství slovem má různé formy. Nejčastěji se projevuje v kontaktech s lidmi, v šíření publikací na téma života a poselství sv. sestry Faustyny (obrázky Milosrdného Ježíše s korunkou, knihy, videokazety, magnetofonové kazety, DVD, letáky, časopisy) a v psaní článků do farních nástěnek. Členové a dobrovolníci Faustina se starají o to, aby poselství Milosrdenství bylo správně a náležitě praktikováno a bylo známé nejen v jejich nejbližším okolí, ale i na misiích, kam posílají materiály v různých jazycích a věnují obrázky Milosrdného Ježíše pro kostely. Dává jim k tomu podnět sám Svatý Otec Jan Pavel II., který, dříve než zasvětil svět Božímu milosrdenství, řekl: Toužím, aby se poselství o milosrdné Boží lásce, které tu bylo ohlášeno prostřednictvím sestry Faustyny, dostalo ke všem obyvatelům země a naplnilo jejich srdce nadějí (…). Je třeba odevzdávat světu oheň milosrdenství. V Božím milosrdenství svět najde pokoj a člověk štěstí.

Modlitba

Dobrovolníci a členové sdružení Faustinum prosí o milosrdenství pro sebe a svět v každodenní modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství. V ní prosí také o to, aby hříšníci, kněží a zasvěcené osoby, které vedou Boží lid ke spáse, poznaly a zakusili Boží milosrdenství, a také za apoštoly Božího Milosrdenství, seskupené ve Faustinu.

Praktikují však především ty způsoby úcty k Božímu Milosrdenství, které předala sv. sestra Faustyna. Nejenže se denně modlí korunku k Božímu Milosrdenství, ale praktikují také modlitbu v hodině Milosrdenství, kdekoliv jsou v 15:00 hod., mají ve velké úctě obraz Milosrdného Ježíše a slavnostně prožívají svátek Božího Milosrdenství ve své farnosti nebo putují na poutní místo Božího Milosrdenství v Krakově.