Bookmark and Share

Sdružení Faustinum

Sdružení apoštolů Božího Milosrdenství

Život a poslání s. Faustyny inspirovalo apoštolské hnutí Božího milosrdenství. Cesta, kterou představila svým životem, hlásáním slova i modlitbou o milosrdenství se stává prostředkem v úsilí o dokonalost pro všechny, kteří se rozhodnou ji následovat. Do hnutí jsou zapojeny rozjímavé řády i apošolská řehoní společenství, kněží i laici, různá společenství, sdružení, spolky i jednotliví ctitelé Božího milosrdenství, prostě všichni, kteří se jakkoli do poslání Milosrdenství zapojují.

    Cílem sdružení je
  • usilování o křesťanskou dokonalost cestou důvěřování Bohu a činného milosrdenství vůči bližním
  • poznávání a hlásání tajemství Božího milosrdenství
  • modlitba o milosrdenství pro celý svět, především pro hříšníky

O povolání

Každý křesťan je povolán ke svatosti. Členové a dobrovolníci Faustina navíc obdrželi povolání, které tuto cestu úžeji vymezuje – mají být apoštoly Božího Milosrdenství. Je to jejich místo a úloha, jakou mají z Božího úradku uskutečnit v církvi a ve světě.

O formaci

Faustinum je místem pronikání do tajemství Božího milosrdenství, školou důvěry vůči Bohu a křesťanského milosrdenství a také školou spolupráce člověka s Bohem bohatým v milosrdenství, tak aby následně na zakoušené milosrdenství odpovědět svým životem. Pro zájemce je zajištěna formace prostřednictvím tištěných materiálů a příležitosných formačních setkání. Po ukončení čtyřletého formačního cyklu se může dobrovolník rozhodnout, zda se prostřenictvím příslibů chce stát členem apoštolského sdružení Faustinum

O apoštolátu

Každý apoštol Božího Milosrdenství se angažuje v projevování bližním milosrdenství svým činem, slovem a modlitbou. Způsob uskutečňování apoštolátu závisí na mnoha okolnostech: např. na životním stavu, zaměstnání a osobních možnostech. V každé situaci je možné najít způsob, jak tento úkol plnit.

Slova papeže Jana Pavla II. o apoštolátu Milosrdenství

Na stejné úkoly, jaké Pán Ježíš předal sv. Sestře Faustyně a Apoštolskému hnutí Božího Milosrdenství, upozorňuje papež Jan Pavel II. celou církev. Ona má vždy a zvlášť v dnešní době vyznávat tajemství Božího milosrdenství a hlásat je světu činem, slovem a modlitbou.

Církev naší doby si musí uvědomit, že tu existuje zvláštní a hlubší nutnost, aby v celém svém díle svědčila o Božím milosrdenství – ve stopách tradice Starého i Nového zákona a především Ježíše Krista a jeho apoštolů. Církev je povinna vydávat svědectví o Božím milosrdenství, které se zjevilo v Kristu v celém jeho mesiášském poslání. Musí je dokonce hlásat jako spasitelnou pravdu víry a součást života z víry. Musí se snažit milosrdenství uvádět a jakoby vtělovat do života jak svých věřících, tak podle možností i všech lidí dobré vůle.

Konečně církev, která vyznává milosrdenství a zůstává mu v životě věrná, má právo a povinnost dovolávat se Božího milosrdenství a vzývat je tváří v tvář všem projevům fyzického i morálního zla i všem hrozbám, které temně visí nad obzorem budoucnosti dnešního lidského rodu. (DIM VII)

Zájemcům o život spiritualitou milosrdenství

  • zodpovídáme jejich písemné či telefonické dotazy
  • zajišťujeme čtyřletou duchovní formaci formou zasílání tištěných materiálů
  • nabízíme spolupráci v přípravě i účast na oslavách významných svátků, např. Svátku milosrdenství, liturgické památky sv. Faustyny, výročí zjevení obrazu milosrdného Ježíše aj.
  • předkládáme možnost stát se po čtyřekch letech řádným členem sdružení a tím se účastnit spirituality i apoštolátu Kongregace spočívající v záchraně zbloudilých duší

Modlitba členů FAUSTINA

Pane Ježíši, Ty jsi mě povolal mezi apoštoly svého milosrdenství a obdaroval jsi mě milostí, že mohu spolupracovat s Tebou v díle záchrany duší. Proto chci dnes znovu odpovědět ano na Tvé vyzvání a potvrdit závazky přijaté ve sdružení Faustinum. Dej mi, Pane, milost, ať vnikám do tajemství Tvého nekonečného milosrdenství, aby tato největší Boží vlastnost pronikla mé srdce i moje jednání. Podle vzoru sv. s. Faustyny se budu snažit o křesťanskou dokonalost cestou důvěry k Tobě, milosrdný Bože, a cestou milosrdenství ve vztahu k bližním.

Chci svědectvím života i slovem hlásat Tvé milosrdenství, povzbuzovat lidi kolem sebe k důvěře, aby každá duše poznala a velebila Tvoji dobrotu nyní i na věky. Také se vynasnažím spojovat své modlitby, práce a utrpení s Tvou modlitbou, prací a utrpením, abych tím vyprošoval hříšnému světu Boží milosrdenství a též kněžím a řeholníkům potřebné milosti. Ježíši, učiň, aby Tvůj duch byl jediným pravidlem mého života, abych byl proniknut horlivým duchem milosrdenství a úplně zapomněl na sebe.

Nauč mě snášet všechny obtíže apoštolské práce, utrpení a kříže pro záchranu duší od věčné záhuby. Ať je mi jejich spása dražší nade všechno v životě i nad život sám. Důvěřuji, že mně v tomto úsilí pomůže všemohoucnost Tvého milosrdenství a také přímluva Matky Milosrdenství a sv. s. Faustyny. Amen.


Formační skupiny sdružení Faustinum na Slovensku.