Bookmark and Share

Milosrdenství očima sv. sestry Faustyny

obal CD Milosrdenství

 

Texty z Deníčku sv. Faustyny Kowalské

Texty písní: Sestry KMBM

Hudba: Sestry KMBM

Zvuková spolupráce: Jiří Litoš

© Kongregace sester Matky Božího milosrdenství, 2007

 

 

Výběr zhudebněných a citovaných textů z Deníčku sv. sestry Faustyny Kowalské (1905 – 1938). Autorka Deníčku pocházela z chudé početné rodiny. Vyrůstala ve vesničce Glogowiec ve středním Polsku. Po několika letech služby v zámožných rodinách vstoupila ve svých dvaceti letech do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství.

Tuto prostou, nevzdělanou, ale hlubokým niterným životem žijící řeholnici si Bůh vyvolil za apoštolku svého milosrdenství. Jejím prostřenictvím připomněl

světu od věků známou pravdu o milosrdné lásce Boha k člověku, inspiroval hnutí obnovy náboženského života v duchu křesťanské důvěry a milosrdenství, dal nové způsoby uctívání Božího milosrdenství jimiž jsou:

● obraz milosrdného Ježíše
● svátek Božího milosrdenství
● modlitba korunky
● modlitba v hodinu milosrdenství
● šíření úcty k Božímu milosrdenství

Sestra Faustyna zemřela 5. října 1938 v řeholním domě v Krakově, kde jsou také uloženy její ostatky. Svatořečena byla Janem Pavlem II. V roce 2000.

Tuto nahrávku pro vás připravily sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství ve spolupráci se spol. mládeže z farnosti sv. Vojtěcha, Praha 1.

 

 Ukázka z CD 1 Faustyna

Texty písní s akordy

 

/: Ježíši, tobě důvěřuji, Ježíši, v tebe doufám, D G e A fis h e A
Ježíši, tobě důvěřuji, Ježíši, v tebe doufám. :/ D G e A fis h A D

 

R: V oslnivé záři tváře tvé spočine má láska roztoužená D h
ve vyhnanství umírám touhou po tobě, Pane můj. G A C D E
1. Do světla na výsosti touží vejít duše má, G A D h
kde můj Bůh kraluje. Celá má bytost k němu se vzpíná. G A G h A
2. Stvořená jsem pro něho do světa nesmírného
Věčného plamene, do výhně lásky Boha samého.(Dn 1653 )

 

Toužím ti vzdát čest a chválu jménem tvorů, co hlas nemají, d B C a B g C
za věrnou, nesmírnou lásku /: celý vesmír, ať tě velebí.:/ a d g C B g C a B C F
Pro nás, Pane, označuješ Zem pečetí svou, d C B d
všechno jen, co žije obklopuješ dobrotou. B C d B
/: Stopy své tak Stvořiteli zanecháváš na znamení B C A d
svého milosrdenství, jež v tobě pramení. :/ (Dn 1749) B g C F

 

Z milosrdenství plynou všechny milosti, D G e G
nezapochybuj o Dobrotě z výsosti D h fis G
ani v poslední hodině nezoufej, h A/h G/h
dveře otevři, je s tebou, jen doufej. h A/h G/h
I kdyby viny tvé jak černá noc se zdály, fis h e A
mocnější než hřích je jeho slitování. (Dn 1507) fis h e A (A D)

 

V dlaních mých vyrytá zůstáváš, nejdražší jsi, i když mě nevnímáš. G A fis h G A h
Hlubokou ranou jsi vepsaná v mém srdci, v něm také zrozená. G A fis h C A
1. První svou blízkost ti najevo dám duše, co hříchem jsi poraněná. G A D h e G e A
V samotě vnímej jen tichý hlas můj, s důvěrou k němu se přibližuj. G A D h G A G D
2. Ani má sláva mi nezabrání blízko ti být ve svém slitování.
Ve chvílích boje svou síluti dám, neboj se nic, já v péči tě mám.
3. Pokornou tvou duši neodmítám, milosrdenstvím ji objímám.
Ubohost, bídu i slabost mi dej, ze Zdroje lásky znovu načerpej.
4. Tak jako dítě svou ruku mi dáš, odpustím více než očekáváš.
Každý den toužím jen pro tebe být, jak pramen lásky srdce otevřít. (Dn 1485)

 

R: Děkuji, tobě, Pane, děkuji, děkuji, za to všechno děkuji E cis A H E cis A H E
1. Za každodenní drobné křížkyza protivenství v tom, co zamýšlím, fis gis cis A H cis
za špatně vykládané úmysly,za každé ponižování. fis gis cis A H cis
2. Za námahu být spolus druhými, za způsob, jakým s námi jednají,
za slabé zdraví, vyčerpání sil, za zapření své vlasstní vůle.
3. Za nespravedlivé soudy, za zkřížení všech mých plánů,
také za vyprahlosti ducha, obavy, strach a nejistotu.
4. Za temnotu a vnitřní mrak, za různé zkoušky, pokušení,
za trápení o kterých mlčím, kdy nikdo neporozumí.(Dn 343)

 

Jako zrníčko písku v bezedném oceánu je duše má v tobě ztracena. e h A G
Propasti hloubku nic nenaplní jenom ty sám, Bože, ty sám. e h A G A
/: Kdo tebe jednou pozná, nemůže milovat nic jiného. h A h fis G A h
Kráso nestvořená, neznám nikoho víc blízkého. :/ G A h fisG A h.
/: Nemám kapky krve, co by nehořela G A D h G A D h
v útěše, hořkosti čistou láskou celá.:/(Dn 343) G A D h G A D

 

/: O Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího srdce Ježíšova a D a DC D E